Contact Us

  • 20 ton testing for air push oil press
  • 30 ton underdrvien type press
  • 80 TON+XY TABLE
  • 160 ton + XY TRANSFER
  • 200 ton press for metal mesh hole
  • 250 ton testing for press tonnage
  • DAIKIN CUT TO LENGTH
  • 80TON+XY TABLE